SKS- Hastane (6.1) Hasta Bakımı Bölümü SHB26 Kodlu Standart (Yanık Tedavi Hizmetleri) Hakkında
01 Haziran 2022

SKS Hastane (6.1)  Hasta Bakımı Bölümü’nde yer alan;

SHB26 Yanık tedavi hizmetlerinin sunumuna yönelik süreçler ve bu süreçlerin işleyişine yönelik kurallar tanımlanmalıdır” standardının uygulama ve değerlendirme süreci hakkında aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Resmi gazetede yayınlanan 8 Ekim 2019 tarih ve 30912 sayılı “Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik” 14.maddesi 4. fıkrasında;

“Bünyesinde yanık merkezi veya yanık ünitesi bulunmayan ancak genel cerrahi, çocuk cerrahisi veya plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlarından en az birisi bulunan sağlık tesisleri, kendilerine getirilen veya doğrudan başvuran Ek-1’de tanımlanan hafif yanık vakalarını kabul ve tedavi etmekle yükümlüdür. Fizikî şartları uygun olan sağlık tesislerinde bu hizmetlerin verilmesi için en az iki hastaya aynı anda yanık tedavi hizmeti verilebilecek nitelikte fizikî, donanım ve personel şartlarını haiz yanık odası oluşturulabilir. Yanık odaları, Ek-1’deki asgari standartlara uygun olarak kurulur ve Bakanlığa bildirilir. Normal çalışma saatleri dışında bu hizmetler yönetici tarafından düzenlenen icap nöbeti dâhilinde yürütülür.”

ibaresi bulunmaktadır.

Sağlık kurum ve kuruluşları; söz konusu Yönetmelik doğrultusunda, bünyesinde yanık tedavi birimi olmasa dahi, bahsi geçen branş uzmanlarından en az biri mevcut olduğu takdirde; Yönetmeliğin Ek-1’inde tarif edilen hafif yanık vakalarını kabul ve tedavi etmekle yükümlüdür.

SHB26 kodlu standarda göre; bünyesinde yanık odası, merkezi veya yanık ünitesi bulunmayan ancak genel cerrahi, çocuk cerrahisi veya plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlarından en az birisi bulunan sağlık tesislerinin;

   • Hafif derecedeki yanık vakalarına yönelik kabul, tedavi, takip ve sevk süreçleri ile bu süreçlere ilişkin sorumlulukları tanımlaması ve uygulamalarını bu tanımlama doğrultusunda gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı