SKS Hastane (Sürüm 6) Seti’nde Yer Alan SRG11 Kodlu Standardın Uygulanmasına İlişkin Duyuru
16 Mayıs 2022

Duyuru Tarihi: 12.05.2022
SKS Hastane (Sürüm 6) Seti’nde Radyasyon Güvenliği Bölümü’nde yer alan SRG11 kodlu standart ile çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik tedbirlerin alınması hedeflenmektedir. Söz konusu standardın hastanelerde uygulanmasına yönelik farklı yaklaşımların ve yanlış anlamaların var olduğu Daire Başkanlığımıza iletilmiştir. Bu kapsamda ilgili standardın uygulanmasına yönelik aşağıdaki bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur.

İlgili standardın SRG11.02 kodlu değerlendirme ölçütünde “Denetimli alanlarda çalışan kişiler ile yıllık tüm vücut dozu 6 mSv’in üzerinde olma olasılığı olan kişiler (skopi cihazı çalışırken ameliyathanede bulunan kişiler gibi) için elektronik dozimetre kullanılmalı, giriş çıkış zamanları ve bu süre içerisinde kullandıkları dozimetre sonuçları kayıt altına alınmalıdır.” ifade yer almaktadır. “Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği”nde yer alan hükümler esas alınarak hazırlanan standardın alt ölçütlerine bakıldığında kişisel dozimetre kullanımının tarif edildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, denetimli alanlarda çalışan kişiler ile yıllık tüm vücut dozu 6 mSv’yi aşma olasılığı olan kişilerde, TAEK ya da yetkilendirilen özel firmalardan temin edilen kişisel dozimetrelerin kullanılması bu standardın amacını karşılamak için yeterlidir.

Açıklama:

Sağlık hizmetlerinde iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan personelin dozimetre kullanımına ilişkin yasal düzenleme, Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan  Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Radyasyonla çalışanların maruz kaldıkları radyasyon dozunu mümkün olduğu kadar düşük seviyede tutmak ve radyasyon doz limitlerinin aşılmamasını temin etmek için kişisel dozların dozimetre aracılığıyla izlenmesi gerekir. Kişisel dozimetreler; aktif (elektronik dozimetre) ve pasif (TAEK ya da yetkilendirilen özel firmalardan temin edilen dozimetre) dozimetreler olmak üzere ikiye ayrılır. Kişisel dozlar, kişinin tüm vücut dozunun tespitini sağlamak üzere, pasif dozimetreler kullanılarak ölçülmelidir. Elektronik dozimetreler; özellikle girişimsel radyolojik çalışmalarda, açık veya kapalı kaynak kullanılan tıbbi veya endüstriyel uygulamalarda ani veya hızlı doz değişimlerini kontrol edebilmek ve uygulamaya özgü dozu ölçebilmek amacıyla kullanılırlar. Radyoaktif kaynak içeren cihazlarla yapılan çalışmalarda, çalışma esnasında kaynağın güvenli kullanımını sağlamak ve çalışma sırasında beklenmedik durumlara karşı önlem alınabilmesi için radyasyon görevlileri tarafından anlık okuma yapabilen elektronik dozimetreler kullanılabilir. Elektronik dozimetreler; ziyaretçi, stajyer gibi rutin dışında görev alabilecek kişilerin dozlarını ölçmek amacıyla kullanılabilirler.