Çalışan Geri Bildirim Anketlerinin Uygulanması Hakkında ….
04 Kasım 2019

 “Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Anket Uygulama Rehberi” Daire Başkanlığımızca hazırlanarak 10.03.2019 tarih ve E.18 sayılı makam onayı ile yürürlüğe girmiş ve Nisan 2019 tarihi ile kullanıma sunulmuştur. Bu kapsamda, sağlık kuruluşlarımızda “Hasta Deneyimi Anketleri” uygulanmaya başlanmış, “Çalışan Geri Bildirim Anketleri”nin ise ilgili yılın Aralık ayında uygulanacağı ilan edilmiştir.

  • Söz konusu rehberde yer alan “Çalışan Geri Bildirim Anketleri ilgili yılın Aralık ayında uygulanır” ifadesi gereğince;
    • Uygulanacak anket sayısına yönelik hesaplamada, anketin uygulanmaya başladığı tarih itibariyle kuruluşta bir yıldan daha uzun süredir görev yapan personel sayısı esas alınır. Rehberde Tablo 1’ de bu sayıya karşılık gelen örneklem sayısı kadar kişiye anket uygulanır.
  • Her kurum, anketi kendi bünyesinde, “İnternet veya İntranet” üzerinden uygulayarak, anket sonuçlarını takip eden yılın Ocak ayının on beşine kadar Kurumsal Kalite Sistemi’ne aktaracaktır.

Önemle duyurulur.