Basın Duyurusu (Kalite Dersinin YÖK Müfredatına Eklenmesi)
19 Ekim 2020

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Dersi YÖK Sağlık Meslekleri Müfredatına Eklendi

Sağlık hizmetlerinin temel hedefi, toplumun sağlık düzeyini yükseltmek ve topluma daha kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır. Sağlık çalışanlarının bu hedefi gerçekleştirebilmeleri için ileri düzeyde mesleki bilginin yanında, sağlıkta kalite kavramları ve uygulamaları hakkında yeterli bilgi ve beceri düzeyine sahip olması gereklidir. Bu nedenle sağlık çalışanlarına, asli görevlerinin bir parçası olarak kalite bilinci ve inancını sağlayacak düzeyde eğitim verilmesi önem arz etmektedir.

Ülkemizde, 2003 yılında hayatımızın temel yapısı olan sağlık konusunda köklü bir değişim gerçekleştirmek amacıyla “Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP)” hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan bu program ile sağlık sektöründe çözümlenememiş, çözülmedikçe büyümüş bu nedenle de asla değiştirilemez olarak algılanan sorunlara yeni bir bakış açısıyla çözüm bulmak amaçlanmış ve bilindiği üzere bu dönüşüm programı sağlık sektörünü bütün boyutları ile ele almak üzere toplam 8 bileşende oluşturulmuştur. Bu 8 bileşenden biri ise “Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri için Kalite ve Akreditasyon” dur.

Bu bileşen ile sağlık sektöründe hizmetin kabul edilebilirliğinin ve standardının çok önemli önemli olduğu, hizmet sunum süreci ve elde edilen çıktıların değerlendirildiği bir kalite sisteminin kurulması gerekliliği gündeme gelmiştir. Tüm bu gelişmeler neticesinde Bakanlığımız nitelikli ve etkili sağlık hizmeti sunumu için kalite ve akreditasyon çalışmalarını başlatmıştır.

Sağlıkta kalite çalışmaları kapsamında şu ana kadar hastaneler, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, diyaliz hizmetleri, evde sağlık hizmetleri ve 112 acil sağlık hizmetlerine yönelik kalite standartları geliştirilmiş, ayaktan sağlık hizmetleri ile aile sağlığı merkezlerine yönelik standart geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

 Geliştirilen standartlar ile;

 • Sağlık kuruluşunda tüm çalışanların yer aldığı etkin bir kalite yönetim yapılanması ve kaliteli hizmet sunumuna ilişkin faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesi sağlanarak kalite kültürü oluşturulmuştur.
 • Sunulan hizmetlere hasta ve çalışan perspektifinden bakılarak hastaların temel haklarını, güvenliğini ve memnuniyetini, çalışanların ise sağlıklı bir çalışma yaşamı içinde olmaları hedeflenmiştir.
 • Sağlık kuruluşunda verilen tüm tıbbi hizmetler kapsamında olan hasta bakımı, ilaç yönetimi, ameliyathaneler, yoğun bakımlar, görüntüleme hizmetleri, acil servisler, laboratuvarlar tarafından sunulan hizmetlerin kalite hedefleri doğrultusunda verilmesi amaçlanmıştır.
 • Tıbbi hizmet süreçlerinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli alt yapı oluşturulmuş, belirlenen süreçlere yönelik performans izlenerek ve değerlendirilerek kalitenin sürekli iyileştirilmesi sağlanmıştır.

Sağlıkta kalitenin öneminin işbaşında değil öğrenci iken sıralarda öğrenilmesi gerekliliğini gündemine alan Bakanlığımız bu kapsamda hazırlık çalışmalarını tamamlamış ve “Sağlık Hizmetlerinde Kalite Dersi”nin müfredata eklenmesi talebini Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) bildirmiştir. YÖK, 10.07.2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda çekirdek eğitim programlarında değerlendirilmek üzere söz konusu programın sağlık meslekleri eğitim müfredatına eklenmesine ilişkin tavsiye kararının üniversitelere gönderilmesini uygun görmüştür. 

Söz konusu dersin “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Sağlık Temel Alanı”nda yer alan ön lisans (QF-EHEA: Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey) ve lisans (QF-EHEA: 1.Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey) düzeyinde yükseköğretim veren aşağıdaki programların müfredatına eklenmesi önerilmektedir. Programlar TYYÇ yeterlilik düzeylerine göre kategorize edilmiştir:
                                                                                                                                                                               

5. Yeterlilik Düzeyi (Ön Lisans: QF-EHEA Kısa Düzey, EQF-LLL 5. Düzey) 6. Yeterlilik Düzeyi (Lisans: QF-EHEA 1.Düzey, EQF-LLL 6. Düzey) 
 
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Ameliyathane Hizmetleri
 • Anestezi
 • Diyaliz
 • Eczane Hizmetleri
 • Elektronörofizyoloji{52}
 • Evde Hasta Bakımı{76}
 • Fizyoterapi
 • İlk ve Acil Yardım{86}
 •  Odyometri{52}
 • Patoloji Laboratuvar Teknikleri
 • Perfüzyon Teknikleri
 • Radyoterapi{52}
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği{34}
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik{34}
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri{52}
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri{52}

 • Beslenme ve Diyetetik{81}
 • Biyomedikal Mühendisliği{42,52}
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Ebelik
 • Eczacılık Fakültesi
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon{76}
 • Gerontoloji{76}
 • Hemşirelik
 • Hemşirelik Yüksekokulu
 • Sağlık İdaresi{34}
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği{34}
 • Sağlık Yönetimi{34}
 • Tıp
 • Tıp Fakültesi    

 

İyiden mükemmele gidişi ilke edinen ve sağlıkta kaliteyi uluslararası düzeye taşıyan uygulamalar gerçekleştiren Bakanlığımız bu çalışma ile kalitenin daha sağlam temeller üzerine oturmasını ve kurumsallaşmasını sağlamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.