overlay

Sağlıkta Akreditasyon Setleri (SAS)

       SAS HASTANE.PNG                                            SAS HOSPİTAL.PNG
                   SAS HASTANE SETİ                                                                       SAS HOSPITAL KIT

      SAS ADSH-03.02.2021.PNG                                    SAS ODSH-03.02.2021.PNG
           SAS ADSH SETİ                                                                           SAS ODHS KIT

     
SAS HEMODİYALİZ.PNG                                      SAS HEMODIALYS.PNG

                 SAS HEMODİYALİZ SETİ                                                        SAS HEMODIALYSIS KIT

                                       
      SAS LABORATUVAR.PNG                                     SAS LABORATORY.PNG                                     
       SAS LABORATUVAR SETİ                                                  SAS LABORATORY KIT