Sağlık Hizmet İlişkili Enfeksiyonlarla Mücadele
22 Mart 2023

Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonların (SHİE) önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olduğu uzun yıllardan beri bilinmektedir. SHİE’lerin çoğunu yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda gelişen enfeksiyonlar oluşturmaktadır. Enfeksiyon kontrol önlemleri ile bu enfeksiyonların büyük bir kısmının önlenebilir olduğu gösterilmiştir. Ülkemizde 11 Ağustos 2005 tarihinde yayınlanan Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği gereğince tüm yataklı tedavi kurumlarında oluşturulan enfeksiyon kontrol komitelerince SHİE’lere yönelik enfeksiyon kontrol programları uygulanmaktadır.

Sağlık hizmetleri ve enfeksiyon kontrol önlemlerindeki gelişmelere rağmen sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar (SHİE), önemini korumaya devam etmektedir. Doğrudan veya dolaylı olarak sağlık hizmeti ile ilişkili olarak gelişen bu enfeksiyonların sıklığı, mortalitesi, yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkisi, maliyeti, antibiyotik direnci gelişimine katkısı ve getirdiği ek sağlık hizmeti yükü ile önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde SHİE’lerin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları kapsamında ilgili mevzuatlar çerçevesinde enfeksiyon kontrol programları ve SHİE sürveyansı yürütülmeye başlanmıştır.

Daire Başkanlığımız tarafından ulusal ve uluslararası kanıta dayalı bilimsel yayınlar ile güncel mevzuat çerçevesinde; hasta ve çalışan güvenliği açısından risk oluşturan sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonları önlemek, tespit etmek ve kontrol altına almak amacıyla enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolüne yönelik sağlıkta kalite standartları ve göstergeleri hazırlanmıştır. Daire Başkanlığımız değerlendirme birimi tarafından yürütülen yerinde değerlendirme kapsamında süreç takip edilmektedir. Ayrıca Bakanlığımız bünyesinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlara yönelik hazırlanan eğitim dokümanları ve kılavuzlar sağlık hizmet sunucularının kullanımına sunulmuştur.

Bu sayfada, hasta ve çalışan güvenliği açısından risk oluşturan sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonları önlemek, tespit etmek ve kontrol altına almak amacı ile dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı SKS çalışmaları ve konuya ilişkin Bakanlığımızın farklı birimleri tarafından hazırlanan çalışmalarına ulaşabilirsiniz.